.cls-double-arrow-down{fill:#fff} צפיות בבלוג

ציות ואתיקה

רפאל הינה חברה גלובאלית, שלצד פיתוח ושימור מצוינות טכנולוגית, מחויבת לערכי ליבה של הגינות, התנהלות אתית וכיבוד החוק בארץ ובעולם. בהתאם לעקרונות אלו רפאל מנהלת את עסקיה תוך הקפדה על רגולציה בינלאומית ושמירה על אתיקה עסקית גבוהה. על-מנת לממש חזון זה, רפאל אימצה תכניות ציות בתחום התחרות, ובתחום מניעת השחיתות, כמו גם גיבוש והטמעת קוד אתי וכללים נוספים החלים על כלל העובדים, המנהלים, ושרשרת האספקה. 

 כללי הקוד האתי בחברה מבוססים, בין היתר, על דרישות החוק, התקנות, ההוראות, הנורמות וכללי ההתנהגות הבין-לאומיים.  הקוד האתי של רפאל הוא ההתגלמות הערכית והנורמטיבית להתנהגות ולעשייה בחברה, ומטרתו להגביה את הרמה האתית בארגון.  הקוד האתי מתייחס לאיסור טובות הנאה וניגוד עניינים, לשיווק ומכירות, ליחסים עם לקוחות, ספקים ומתחרים, לשמירה על נכסים המצויים בסביבת העבודה ועל הכללים הנהוגים בה. 

בהתאם למדיניות מניעת השחיתות ברפאל, חל איסור חמור על תשלום, העברה או הצעה של טובות הנאה, תשלומים או תשורות בלתי הולמות לעובדי ציבור בארץ ובחו”ל, במטרה להשפיע באופן לא חוקי על שיקול דעתם של עובדי הציבור ביחס לעסקיהם עם רפאל, או במטרה לקבל מהם בתמורה הטבות או טובות הנאה אחרות. תכנית הציות בתחום התחרות נועדה להבטיח כי רפאל מקיימת את חוק התחרות והרגולציה, ולמנוע מראש ביצוע התקשרויות ופעולות בעלות היבטים אנטי תחרותיים אסורים. 


עיקרי הקוד האתי

חברת רפאל הגדירה מספר ערכי ליבה לאורם פועלת החברה ועל בסיסם אוגדו כללי ההתנהגות של הקוד האתי. סט הערכים של רפאל, שנקבע לאחר תהליך אסטרטגי ארוך, מתווה את הדרך, ועוזר לעובדים ולמנהלים לקבל החלטות ולבצע שיקול דעת מקצועי ועסקי. 

טובות הנאה, תשורות וניגוד עניינים

רפאל מנהלת את עסקיה באופן אחראי והוגן, כך שכל פעולותיה מתבצעות על פי החוק וכללי התנהגות עסקית נאותה בארץ ובחו”ל. כל עובדי רפאל נדרשים להתנהג ביושר, באמינות ובהגינות, לרבות עם הגורמים הקשורים אליה, לקוחותיה וספקיה. רפאל אוסרת על קבלה או מתן טובות הנאה ותשורות, שעלולים להשפיע על שיקול הדעת. טובת רפאל דורשת שעובדיה יימנעו ממצבים או מעשים שבגינם עלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים בין טובת רפאל וטובתם האישית. רפאל אוסרת על עובדיה להשתמש במידע פנימי למטרת תועלת אישית. 

שיווק, מכירות ומחויבות ללקוחות

רפאל מנהלת את הקשרים עם לקוחותיה ושותפיה העסקיים באמצעות עובדיה המוסמכים לכך בהגינות בשקיפות, ביושר ובאמון. הפרסומים של רפאל מדויקים ואמינים, ההשתתפות במכרזים  הוגנת ועל פי החוקים המקובלים, הצעות המחיר של רפאל הוגנות, ניהול המו”מ של רפאל הולם, אמין והוגן. רפאל מקפידה על ניסוח מדויק של חוזיה והצעותיה ומקפידה על מילוי ההבטחות שבחוזים ובהצעות אלו. בכל קשר עם גורמים בחו”ל מקפידה רפאל על כיבוד החוקים והמנהגים של המדינה איתה מתקיים הקשר.

יחסים עם ספקים ומתחרים

תהליך קבלת ההחלטות בנושא רכש, מכירה והקשר עם ספקיה נעשה בהתאם לדין, ולנהלי רפאל ובהתאם לכללי הוגנות. רפאל מנהלת את פעולותיה ועסקיה כלפי מתחרים ושותפים בצורה ישרה והוגנות תוך שמירה על זכויות כל הצדדים. רפאל משתמשת באמצעות חוקיים לשם קידום מוצריה, לצורך איסוף מידע תחרותי או לכל מטרה אחרת.

שמירה על נכסים

נכסי רפאל משמשים את העובדים למטרות העסקיות של רפאל בלבד. רפאל מייחסת חשיבות רבה לניהול יעיל של ציוד ושמירת תקינותו. רפאל מקפידה על שימוש נאות במחשב ובמידע שבו כדי למנוע מצבים מסוכנים לרפאל מבחינה עסקית וביטחונית ופגיעה שלא מדעת בזכויות הפרט או זכויות צד שלישי. רפאל דורשת מעובדיה להיות זהירים ושקולים בשימוש ובשמירת המידע ונכסים רוחניים שלה ושל אחרים ולפעול בהתאם לנהלים ולהנחיות בעניין זה. רפאל מקפידה על שימוש נאות בנכסים של לקוחות וספקים.

סביבת עבודה

רפאל שומרת על סביבת עבודה בריאה, בטוחה, יצירתית ויצרנית ללא אפליה, הפחדה או הטרדה. רפאל מעסיקה עובדים על בסיס כישוריהם, השכלתם, התאמתם לדרישות, ללא כל אפליה או העדפה ובשכר הולם. קידום, הערכה ותגמול העובדים נקבע על ידי המנהלים הממונים ועל פי הישגיהם של העובדים ללא פניות, אפליה ודעות קדומות. המנהלים והעובדים פועלים בתחום אחריותם וסמכותם בלבד, והחלטותיהם יהיו לפי מיטב שיקול הדעת המקצועי והעסקי ובדרך הטובה ביותר עבור רפאל. רפאל מקפידה על הגנת פרטיותם של עובדיה ושל גורמים הבאים עימה בקשרי עבודה.

Your Browser is Outdated
Please update your browser to view this site in a manner that is correct. Download one of the latest versions of browsers here:

This website uses cookies to ensure you get the best experience possible קרא עוד