.cls-double-arrow-down{fill:#fff} צפיות בבלוג

קיימות ומחויבות סביבתית

רפאל כחברה ממשלתית, מחויבת  להשקעה מתמדת בהגנת הסביבה, ומקדמת עקרונות פיתוח בר-קיימא. במסגרת מדיניות הניהול הסביבתי, רפאל תומכת בעיקרון של פיתוח בר-קיימא ובהקמה, יישום, אחזקה ושיפור מתמיד של תחום הגנת הסביבה והניהול הסביבתי של החברה. 

רפאל מיישמת את דרישות התקן הבין-לאומי ISO14001 למוצריה ולשירותיה המסופקים ללקוחות החברה, על כל פעילויותיה, כולל שלבי פיתוח המוצרים וייצורם, ופועלת בהתאם לחוקים ולתקנות לאומיים מקומיים. במסגרת הדרישות, מחויבת רפאל למניעת פגיעה סביבתית ולשיפור מתמיד של הביצועים הסביבתיים לרבות הכרה במשאב הטבע כמשאב ציבורי.

רפאל עוקבת בהתמדה אחרי התפתחויות החקיקה ה”ירוקה” בארץ ובחו”ל ופועלת להטמעת הנחיות, תקנות ואמנות “ירוקות” בפרויקטים הוותיקים, בתכן חדש, ובמסגרת אחריות חברתית. רפאל מחויבת לזהות ולנהל באופן אחראי את ההשפעות של פעילותה על מחזיקי העניין ועל הסביבה.

 

חיסכון באנרגיה 

חברת רפאל רואה חשיבות רבה בניהול וייעול צריכת האנרגיה של החברה, כחלק ממדיניות הגנת הסביבה של החברה.  רפאל פועלת רבות למען חיסכון בשימוש באנרגיה, וניצול יעיל של משאבים טבעיים, אנרגיה ירוקה, וטכנולוגיות מתחדשות.  בכדי לנהל את האנרגיה בחברה באופן יעיל ולזהות הזדמנויות לחיסכון , עברה רפאל בשנת 2015 הסמכה על ידי מכון התקנים הישראלי , לתקן ישראלי- 50001 – ניהול מערכות אנרגיה. ההסמכה לתקן נסקרת ומחודשת אחת לשנה ע”י מת”י. מכוני רפאל מוזנים בחשמל  המסופק מהרשת הארצית, אך נרכש מיצרן פרטי – חברת דוראד,  המייצרת חשמל באמצעות גז טבעי ולא באמצעות דלק פחמימני, היוצר פחות זיהום ומעמסה על הסביבה.

התייעלות אנרגטית

רפאל השקיעה ומשקיעה משאבים רבים לטובת התייעלות אנרגטית.  בשנים האחרונות נקטה החברה במספר צעדי חיסכון באנרגיה על-ידי שדרוג והחלפת תשתיות אנרגיה ישנות (מיזוג, תאורה, צנרת מים ועוד) למערכות חכמות ויעילות,   בהשקעה של מעל ל-47 מיליון ש”ח. כמו כן, רפאל ביצעה מס’ צעדים רוחביים והביאה לצמצום של כ-5% בצריכת הסולר בחברה מידי שנה. דוגמא לכך היא החלפת כל דודי ההסקה המשמשים לחימום מים- מהלך זה לבדו הביא לחיסכון עצום של כחצי מיליון ליטר סולר בשנה. 

 

 

רפאל עוקבת בהתמדה אחרי התפתחויות החקיקה ה"ירוקה" בארץ ובחו''ל ופועלת להטמעת הנחיות, תקנות ואמנות "ירוקות" בכל פעילותה
רפאל מחויבת לזהות ולנהל באופן אחראי את השפעות פעילותה על הסביבה

חיסכון במים

רפאל רואה חשיבות רבה בצמצום צריכת המים, ומצבעת פעילויות שונות של ניטור ומדידה ומיפוי נקודות התורפה האפשריות לאיבוד מים. כמו כן רפאל מקיימת באופן שוטף פעולות בקרה ומעקב אחר מתקנים ותהליכים שונים העושים שימוש בכמויות מים גדולות, במטרה לצמצם ככל האפשר את השימוש במים, ולבצע מיחזור והשבה למים במידת האפשר. 

טיפול בשפכים סניטרים- שפכים סניטרים נאספים במכוני רפאל ומועברים לטיפול במתקן לטיהור שפכים במכוני דוד ושדמ”ה, או למתקן טיהור השפכים האיזורי במקרה של שפכי מכון לשם. קולחין ממתקני הטיפול המכוניים מועברים לשימוש חוזר כמי השקייה במאגר הקולחין האיזורי “מטה-אשר” או כהשקיית עצי נוי באיזור מכון שדמ”ה. כל המתקנים פועלים בהתאם לדרישות ולהנחיות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.  

 

 

 

צמצום זיהום אוויר

רפאל מחויבת לניהול תחום פליטות גזי חממה, ופועלת רבות לצמצום פליטות גזי חממה וזיהום אוויר, תוך חיסכון וניצול יעיל של משאבים טבעיים. ברפאל מבוצעות פעילויות ניטור ומדידה תקופתיות לבחינת פליטות גזי החממה בצריכת דלק, צריכת חשמל, גזי קירור, נסועה ועוד. נתוני חישובי הפליטות מדווחים באופן שוטף במסגרת דיוני הנהלה, דרישות רגולטוריות ודרישות וולונטריות כדוגמת “דירוג-מעלה”. במסגרת תכנית להתייעלות אנרגטית, נבנו תכניות רב-שנתיות להתייעלות בנושאי האנרגיה השונים שיובילו גם לצמצום פליטות גזי החממה. 

צמצום פליטות לאוויר- פרויקט הפחתת פליטות לעמידה בדרישות “חוק אוויר נקי”- למכון דוד היתר פליטה לאוויר, כחלק מדרישת “חוק אוויר נקי”, החל מחודש אוגוסט 2016. כחלק מפעולות לעמידה בדרישות היתר הפליטה, הוקמו מתקנים לטיפול בפליטות לאוויר ביעילות של כ-99% הפחתה למזהמים הספציפיים. רפאל צפויה להשקיע בעלות הקמת מתקני הטיפול הקיימים והמתוכננים להקמה בשנים הקרובות- כ-15 מיליון ש”ח. בנוסף, בשנת 2018 בוצע פרויקט להתאמת ארובות לדרישות המשרד להגנת הסביבה, בעלות של כחצי מיליון ש”ח. פרויקט נוסף להפחתת פליטות והשפעות סביבתיות,  החל בשנת 2017 תהליך לבחינה ומציאת חלופות להפסקת השימוש בחומרים מסוכנים, והחלפה למערכות סגורות וחומרים ירוקים. 

בכל תהליך מתוכנן, נלקחות בחשבון ההשפעות הסביבתיות- החל משלב התכנון, כולל בחינת ובחירת הטכנולוגיות המיטביות במידת האפשר.  

טיפול בפסולת

רפאל מנהלת מערך לניהול וטיפול בפסולות, הכולל הפרדה בין סוגי הפסולת השוים בהתאם לסיווגם. בכל הקשור לפסולת שאינה מסוכנת כגון: נייר, עץ, סוללות, פסולת בניין, קרטונים, ועוד- רפאל מאמצת מדיניות מיחזור מוקפדת וע”פ המקובל במשק.  עבור פסולות שלא ניתן למחזר, קיים תהליך מוסדר ובטוח של הפרדה וטיפול בהן, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה,והעברתן לטיפול מקצועי באתרים המורשים לכך. 

פסולת חומרים מסוכנים- ניהול נושא פסולת חומרים מסוכנים נעשה בהתאם לדרישות החוק והיתר הרעלים של רפאל. אחסון הפסולת נעשה באתרי אחסון ייעודיים וכולל שימוש במאצרות, הפרדה לפי קבוצות סיכון, שילוט תקני, הימצאות ציוד חירום, הדרכות לעובדים וכו’. ברפאל, שפכים תעשייתיים נאספים ומפונים כפסולת חומ”ס. כל פסולות החומרים המסוכנים מועברות לטיפול באתר הפסולת הרעילה שברמת חובב או לאתרי טיפול מורשים, וזאת בהתאם לאישורים מיוחדים מאגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה.  

החזקה וצריכה אחראית של חומרים מסוכנים

המדיניות בנושא החזקת חומרים מסוכנים ברפאל, הינה החזקה ברמת הצריכה השוטפת בלבד, ובאופן שימנע פגיעה בסביבה כתוצאה מתקרית בלתי צפוינ. אופן אחסון החומרים מבוקר באופן תדיר על-ידי מערך הבטיחות, תוך שימת דגש על תכנון אזורי אחסון החומ”ש בהתאם להנחיות ולסוגי החומרים, שימוש במאצרות לאיגום חומרים במקרה של דליפה או שפך, הימצאות מיכלים לאיסוף החומר בחירום, ואמצעי גילוי עשן וכיבוי אש ייעודיים. כל החומרים מאוחסנים ומנוהלים על-פי דרישות היתר הרעלים מטעם המשרד להגנת הסביבה. 

הגנת הסביבה ברמת הפרט

רפאל רואה חשיבות רבה לנושא שמירה על הסביבה גם ברמת הפרט. בתוך כך הותנע פרויקט “רפאל חושבת ירוק”, במסגרתו הוחלפו שקיות הפלסטיק בקפיטריה לשקיות נייר, הוחלף סכו”ם חד-פעמי לסכו”ם מתכלה, והועמדו פינות שונות להפרדה ומיחזור סוגי פסולת שונים. 

Your Browser is Outdated
Please update your browser to view this site in a manner that is correct. Download one of the latest versions of browsers here:

This website uses cookies to ensure you get the best experience possible קרא עוד